รายละเอียดสำคัญของหนังสือรับรองเงินเดือน พร้อมประโยชน์ของการขอหนังสือ

หนังสือรับรองเงินเดือนปี 2566 คืออะไรมีสาระสำคัญอย่างไร


หนังสือรับรองเงินเดือน คือ หนังสือที่นายจ้างเป็นผู้ออกใบรับรองเงินเดือนให้ลูกจ้างเพื่อเป็นการรับรองให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนว่าในระยะเวลาการจ้างงานที่เกิดขึ้นระหว่างนายจ้างและพนักงานนั้นมีการจ่ายเงินเดือนหรือมีการจ่ายเงินได้ประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมเข้าไปด้วยอย่างเช่น ค่านายหน้า, เงินโบนัส, ค่าสวัสดิการหรือเงินได้อื่น ๆ โดยหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องระบุข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ชื่อบริษัทนายจ้าง ชื่อและนามสกุลของพนักงานรวมไปถึงตำแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่หนังสือรับรองเงินเดือนต้องแจ้งด้วยว่ามีระยะเวลาทำงานมาตั้งแต่เริ่มต้นทำงานจนถึงเวลาปัจจุบันส่วนสำคัญที่สุดที่หนังสือรับรองเงินเดือนต้องมีก็คืออัตราเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีลงลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่และการประทับตราของบริษัท


ปี 2023 หนังสือรับรองเงินเดือนนำไปใช้ทำอะไรบ้าง


หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นหนังสือที่มีลักษณะเป็นการยืนยันความถูกต้อง เพราะฉะนั้นการออกหนังสือฉบับนี้จึงต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในทุกข้อมูล เพราะอาจมีการขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อเอาไปใช้อ้างอิงถ้ามีข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแล้วเกิดความเสียหายนายจ้างและผู้รับรองอาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้ ส่วนการนำไปใช้ทำประโยชน์ของหนังสือรับรองเงินเดือนก็อย่างเช่น การขอหนังสือรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิตตามที่ธนาคารหรือสถาบันกำหนดไว้เพื่อจะได้รับทราบถึงรายได้ของผู้สมัครบัตรเครดิตและจะได้อนุมัติวงเงินให้ตรงกับรายได้ของผู้ขอทำบัตรเครดิต หรือขอหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปออกรถเป็นการรับรองว่าผู้ขอออกรถทำงานอยู่จริงและมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถผ่อนรถได้ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าหนังสือรับรองนี้มีความสำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับการนำไปใช้เพื่อรับรองรายได้ของพนักงานหรือลูกค้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมกับบริษัทต่าง ๆ ที่ร้องขอ


ข้อดีและข้อเสียของหนังสือรับรองเงินเดือนและขอแบบฟอร์มได้ทางไหน


จากบทความในช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นข้อดีของหนังสือรับรองเงินเดือนอยู่แล้วว่ามีประโยชน์อย่างมากในการเอาไปเพื่อรับรองการมีรายได้ของลูกจ้างเพื่อทำธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ส่วนข้อเสียก็มีเพราะหนังสือรับรองเงินเดือนนี้จะมีข้อมูลที่เป็นความลับของลูกจ้างที่นายจ้างไม่อยากเปิดเผยให้กับคนอื่นได้รู้เพราะฉะนั้นการออกหนังสือมาแล้วก็ต้องมีการปิดผนึกเป็นอย่างดีก่อนส่งมอบ และในปัจุบันบางหน่วยงานที่มีขนาดขององค์กรขนาดใหญ่ก็สามารถจะออกหนังสือรับรองเงินเดือนออนไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในหน่วยงานสามารถร้องขอได้ทางออนไลน์และเมื่อทางหน่วยงานทำเสร็จแล้วผู้ร้องขอก็สามารถพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือนออกมาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้เอง และหากคุณต้องการจะออกหนังสือแต่ยังไม่ทราบรูปแบบหนังสือรับรองเงินเดือนว่าจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนเป็นอย่างไรก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองเงินเดือนได้ทางออนไลน์จากเว็บไซต์ที่ให้บริการดาว์นโหลดหนังสือรับรองเงินเดือนฟรีซึ่งมีอยู่หลายเว็บไซต์ด้วยกัน

Scroll to Top